Zpět
01.06.2022, Ivana Štefánková

Informace k tzv. zvláštnímu zápisu do 1. třídy pro školní rok 2022/2023

Zvláštní zápis je určen pouze dětem, na které se vztahuje dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině:

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany,
 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

 

Termín zápisu dětí do 1. třídy

Zápis dětí proběhne 15.6.2022 od 10.00 do 17.00 hodin na Základní škole, Most, Zlatnická 186, příspěvkové organizaci.

 

Kritéria pro přijímání dětí

 1. a) děti, které dosáhly věku 6 let k 31. srpnu
 2. b) přednostně budou k povinné školní docházce přijímány děti s místem pobytu ve spádovém obvodu

    školy,

 1. c) v případě volné kapacity, mohou být přijaty i děti z jiných školských obvodů.

 

Způsoby podání žádosti:

 • ústně do protokolu (typicky osobní účastí při zápisu);
 • osobním podáním (typicky osobní účastí při zápisu);
 • datovou zprávou;
 • poštou;
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.

 

Je možné zvolit vyplnění elektronické přihlášky na odkazu níže. Tento odkaz bude přístupný od 1. června 2022 od 6,00 hod. do 16. června 2022 do 23.59 hod.

https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/186/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=3389

Vytištěnou a podepsanou přihlášku je nutné odevzdat ve škole do 24.června 2022.

 

K žádosti je nutné přiložit:

 • vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);
 • doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;
 • místo pobytu dítěte pro určení spádovosti (např. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování), v případě pochybností může škola požádat obec o kontrolu správnosti v registru obyvatel; lhůta pro hlášení změny místa pobytu na území ČR pro cizince s doplňkovou ochranou činí 3 pracovní dny ode dne této změny;
 • potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě či kontraindikaci (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání, tzn. dovršily k 31. 8. 2022 věku 5 let).

 

Zákonný zástupce ani dítě nejsou povinni se zápisu osobně zúčastnit.

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání - ke stažení ZDE:


Partneři, sponzoři a projekty

Naše Základní škola splnila podmínky pro udělení základního CERTIFIKÁTU SCIO. Konkrétně na základě evaluačních projektů realizovaných ve školních letech 2008/2009 a 2009/2010.