Zpět
09.11.2021, Ivana Štefánková

Inkluze je naše priorita

Registrační číslo projektu: 
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019838

Od 1. května 2021 získala naše škola finanční prostředky z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy Šablony III.

Anotace projektu

Projekt je zaměřen na podporu základní školy.

Cíle projektu

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.  Větší část finančních prostředků projektu je využita na pozici speciálního pedagoga.

Aktivity projektu – základní škola

aktivita: 3.II/2

název aktivity: Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ

popis aktivity: cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školní speciální pedagog základním školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory.

aktivita: 3.II/7

název aktivity: Tandemová výuka v ZŠ

popis aktivity: Cílem aktivity je prohloubit spolupráci učitelů s ostatními pedagogickými pracovníky a budoucími pedagogy v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností a rozvoje klíčových kompetencí v různých vzdělávacích oblastech a oborech školního kurikula. Díky spolupráci se zlepší  kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.

aktivita: 3.II/12

název aktivity: Projektový den ve výuce

popis aktivity: Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji kompetencí (znalostí, dovedností, postojů) žáků spadající do témat: polytechnické vzdělávání nebo environmentální vzdělávání nebo podpora podnikavosti, kreativity a logického myšlení nebo kariérového poradenství. Projektový výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků.

Leták: ZDE


Partneři, sponzoři a projekty

Naše Základní škola splnila podmínky pro udělení základního CERTIFIKÁTU SCIO. Konkrétně na základě evaluačních projektů realizovaných ve školních letech 2008/2009 a 2009/2010.