Zpět
04.06.2019, HSC Kučera

Podpora středoškolského vzdělání chanovských žáků

Naše škola se od září 2016 zapojila do projektu s názvem „ Podpora středoškolského vzdělávání chanovských žáků“. Projekt vznikl v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, výzvy č. 02_15_007.

Anotace projektu:

Projektem chceme zvýšit účast chanovských dětí a mládeže na středním stupni vzdělávání a přispět k úspěšnosti jejich vzdělávací dráhy jak jejich přímou podporou v době přechodu mezi vzdělávacími stupni (kariérové poradenství, exkurze, ochutnávky oborů, doučování), tak prací s jejich rodiči individuálně v terénu i na rodičovských skupinách, jakož i vzděláváním pedagogických pracovníků v přístupu k studentům z odlišného socio-kulturního prostředí a provazováním pedagogické práce s prací sociální.

Co je cílem projektu?

Hlavním cílem projektu je podpořit děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí při přechodu ze základního na střední stupeň vzdělávání a připravit je na trh práce.

Specifické cíle jsou podpořit vycházející žáky 7. – 9. ročníku:

1. žáci budou zapojeni do programu pravidelného doučování

2. žáci si v posledním roce zlepší prospěch

3. žáci nebudou mít v posledním školním roce vysokou absenci

4. žáci si podají přihlášku na střední školu

5. žáci na střední školu nastoupí

6. bude docházet na mimoškolní aktivity


Partneři, sponzoři a projekty

Naše Základní škola splnila podmínky pro udělení základního CERTIFIKÁTU SCIO. Konkrétně na základě evaluačních projektů realizovaných ve školních letech 2008/2009 a 2009/2010.