Zpět
04.06.2019, HSC Kučera

Podporujeme společné vzdělávání

Registrační číslo projektu: 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003781

Od března 2017 získala naše škola finanční prostředky z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Anotace projektu

Námi je projekt zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů.

Cíle projektu

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Aktivity projektu

aktivita: II/1.2

název aktivity: Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ

popis aktivity: cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školní speciální pedagog základním školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory.

aktivita: II/2.1e

název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ   - DVPP v rozsahu 16 hodin inkluze

popis aktivity: Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

aktivita: II/2.2a

název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ   - DVPP v rozsahu 32 hodin čtenářská gramotnost

popis aktivity: Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Partneři, sponzoři a projekty

Naše Základní škola splnila podmínky pro udělení základního CERTIFIKÁTU SCIO. Konkrétně na základě evaluačních projektů realizovaných ve školních letech 2008/2009 a 2009/2010.