Zpět
07.09.2021, Ivana Štefánková

Kurz základního vzdělání

Oznámení

 

Ve školním roce 2021/2022 nebyl kurz pro získání základního vzdělání otevřen z důvodu nedostatečného počtu zájemců.

1. Základní informace a charakteristika kurzu pro získání základního vzdělání:

 Kurz pro získání základního vzdělání (dále jen kurz) pořádá a organizačně zajišťuje Základní škola, Most, Zlatnická 186, příspěvková organizace na základě § 55 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a § 12, § 13 vyhlášky č. 48/2005 Sb., v platném znění.

2. Podmínky k přijetí do kurzu 

Přihlášení ke studiu 

Do kurzu se mohou přihlásit občané České republiky i cizí státní příslušníci. Kurz je určen pro mladistvé i dospělé, kteří ukončili základní školu v nižším než devátém ročníku (7. nebo 8. ročník) a nezískali základní vzdělání. Podmínkou přijetí je odevzdání vyplněné přihlášky, doložení vysvědčení z posledního úspěšně absolvovaného ročníku a prokázání totožnosti uchazeče. Cizí státní příslušníci doloží oprávněnost svého pobytu na území ČR a úředně ověřený překlad posledního vysvědčení, pokud se dosud nevzdělávali v české škole. O přijetí rozhoduje ředitelka školy, která vyrozumí uchazeče nebo jeho zákonného zástupce.

 Způsob přijímání žádosti

 Žádost zájemce podá osobně v sekretariátu školy. Při podání přihlášky bude ověřena totožnost zájemce, v případě cizího státního příslušníka budou požadovány další náležitosti podle odstavce Přihlášení ke studiu.

 Datum odevzdání přihlášky

 Přihlášku je nutné odevzdat vždy do 30. 6. Nový kurz bude vždy zahájen v září příslušného roku.

 3. Přijímací řízení

 Uchazeči nekonají žádné přijímací zkoušky. V případě většího počtu uchazečů o kurz získání základního vzdělání bude jediným kritériem datum a hodina doručení. O přijetí žáka ke studiu a o jeho zařazení do dálkové formy studia rozhoduje ředitelka školy.

 Ředitelka školy vyrozumí písemně o přijetí zákonné zástupce žáka, či uchazeče, zároveň je informuje o organizaci kurzu, rozvrhu hodin a pravidly docházky.

 4. Organizace kurzu základního vzdělávání

 Kurz pro získání základního vzdělávání se bude uskutečňovat, pokud se do něj přihlásí minimálně 8 uchazečů.

 Forma studia

 Studium kurzu pro získání základního vzdělání probíhá v dálkové formě (jedná se o vzdělávání organizované jako samostatné studium spojené s konzultacemi).

 Školné

 Neplatí se žádné školné.

 Obsah vzdělávání

 Obsahem kurzu je učivo 9. ročníku základní školy a opakování učiva nižších ročníků druhého stupně základní školy v předmětech, kde je návaznost učiva nezbytná k pochopení nové látky.

 Délka vzdělávání

 Každý kurz základního vzdělání bude trvat 10 měsíců.

 5. Ukončení v kurzu základního vzdělávání

 Všichni žáci dálkové formy studia konají na závěr kurzu zkoušky z předmětů stanovených školním vzdělávacím programem pro poslední ročník základního vzdělávání, s výjimkou předmětů volitelných a nepovinných a podle pokynů vyučujících jednotlivých předmětů.

 K závěrečným zkouškám se může přihlásit i uchazeč, který se nepřihlásil do kurzu a neabsolvoval jej. Přihlášku k závěrečným zkouškám je nutné odevzdat ředitelce školy do 15.11. Pro přihlášení k závěrečným zkouškám použije uchazeč formulář (Přihláška – závěrečná zkouška). Závěrečné zkoušky pro uchazeče bez absolvování kurzu budou probíhat pouze v případě, že bude otevřen kurz pro získání základního vzdělání v daném roce.

6. Kontaktní osoby

Veškeré dotazy na organizaci kurzu, příjem přihlášek vyřizuje:

Mgr. Monika Kynclová – tel. 730 528 042, e-mail: info@zschanov.cz

Přihláška na kurz ke stažení ZDE

Přihláška k závěrečným zkouškám ke stažení ZDE

Partneři, sponzoři a projekty

Naše Základní škola splnila podmínky pro udělení základního CERTIFIKÁTU SCIO. Konkrétně na základě evaluačních projektů realizovaných ve školních letech 2008/2009 a 2009/2010.