Zpět
28.08.2023, Ivana Štefánková

Kurz základního vzdělání

Oznámení

 

Ve školním roce 2023/2024 nebyl kurz pro získání základního vzdělání otevřen z důvodu nedostatečného počtu zájemců.

KURZ PRO ZÍSKÁNÍ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁNÍ

 

  1. Základní informace a charakteristika kurzu pro získání základního vzdělání

Kurz pro získání základního vzdělání (dále jen kurz) pořádá a organizačně zajišťuje Základní škola, Most, Zlatnická 186, příspěvková organizace na základě § 55 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a § 12, § 13 vyhlášky č. 48/2005 Sb., v platném znění.

 

  1. Podmínky k přijetí do kurzu

Přihlášení ke studiu

o kurzu se mohou přihlásit občané České republiky i cizí státní příslušníci. Kurz je určen pro mladistvé i dospělé, kteří ukončili základní školu v nižším než devátém ročníku (7. nebo 8. ročník) a nezískali základní vzdělání. Podmínkou přijetí je odevzdání vyplněné přihlášky, doložení vysvědčení z posledního úspěšně absolvovaného ročníku a prokázání totožnosti uchazeče. Cizí státní příslušníci doloží oprávněnost svého pobytu na území ČR a úředně ověřený překlad posledního vysvědčení, pokud se dosud nevzdělávali v české škole. O přijetí rozhoduje ředitelka školy, která vyrozumí uchazeče nebo jeho zákonného zástupce.

 

Způsob přijímání žádosti

Žádost zájemce podá osobně v sekretariátu školy. Při podání přihlášky bude ověřena totožnost zájemce, v případě cizího státního příslušníka budou požadovány další náležitosti podle odstavce Přihlášení ke studiu.

 

Datum odevzdání přihlášky

Přihlášku je nutné odevzdat vždy do 30.6. Nový kurz bude vždy zahájen v září příslušného roku.

 

  1. Přijímací řízení

Uchazeči nekonají žádné přijímací zkoušky. V případě většího počtu uchazečů o kurz získání základního vzdělání bude jediným kritériem datum a hodina doručení. O přijetí žáka ke studiu a o jeho zařazení do dálkové formy studia rozhoduje ředitelka školy.

Ředitelka školy vyrozumí písemně o přijetí zákonné zástupce žáka, či uchazeče, zároveň je informuje o organizaci kurzu, rozvrhu hodin a pravidly docházky.

 

  1. Organizace kurzu základního vzdělávání

Kurz pro získání základního vzdělávání se bude uskutečňovat, pokud se do něj přihlásí minimálně 8 uchazečů.

 

Forma studia

Studium kurzu pro získání základního vzdělání probíhá v dálkové formě (jedná se o vzdělávání organizované jako samostatné studium spojené s konzultacemi).

 

Školné

Neplatí se žádné školné.

 

Obsah vzdělávání

Obsahem kurzu je učivo 9. ročníku základní školy a opakování učiva nižších ročníků druhého stupně základní školy v předmětech, kde je návaznost učiva nezbytná k pochopení nové látky.

Délka vzdělávání

Každý kurz základního vzdělání bude trvat 10 měsíců.

 

  1. Ukončení v kurzu základního vzdělávání

Všichni žáci dálkové formy studia konají na závěr kurzu zkoušky z předmětů stanovených školním vzdělávacím programem pro poslední ročník základního vzdělávání, s výjimkou předmětů volitelných a nepovinných a podle pokynů vyučujících jednotlivých předmětů.

 

K závěrečným zkouškám se může přihlásit i uchazeč, který se nepřihlásil do kurzu a neabsolvoval jej. Přihlášku k závěrečným zkouškám je nutné odevzdat ředitelce školy do 15.11. Pro přihlášení k závěrečným zkouškám použijte formulář přihlášky (Přihláška – závěrečná zkouška). V případě přihlášení do 15.11. se zkouška uskuteční v lednu příslušného roku. Druhý termín odevzdání přihlášky pouze k závěrečným zkouškám  je stanoven na 15.5. V případě přihlášení do 15.5. se zkouška uskuteční v červnu příslušného roku.

 

  1. Kontaktní osoby

Veškeré dotazy na organizaci kurzu, příjem přihlášek vyřizuje:

Mgr. Monika Kynclová – tel. 730 528 042, e-mail: info@zschanov.cz

 

Přihláška na kurz ke stažení ZDE

Přihláška k závěrečným zkouškám ke stažení ZDE

Partneři, sponzoři a projekty

Naše Základní škola splnila podmínky pro udělení základního CERTIFIKÁTU SCIO. Konkrétně na základě evaluačních projektů realizovaných ve školních letech 2008/2009 a 2009/2010.