Zpět
20.04.2021, Ivana Štefánková

Partnerské projekty

„Zábavou k odbornému vzdělávání: Podpora rovnováhy mezi formálním a neformálním učením jako nástroj k otevřené mysli žáka i pracovníka na cestě k odbornému vzdělávání“

Individuální projekt „Zábavou k odbornému vzdělávání: Podpora rovnováhy mezi formálním a neformálním učením jako nástroj k otevřené mysli žáka i pracovníka na cestě k odbornému vzdělávání“, (registrační čísloCZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008305), pro který se dále používá zkratka ZOV, pomáhá v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) řešit jeden z klíčových problémů českého vzdělávacího systému, kterým je podpora zavádění formativního hodnocení, vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků škol a propojování formálního a neformálního vzdělávání.

Projekt se zaměřuje na aktivitu č. 4: Propojování formálního a neformálního vzdělávání – rozvoj klíčových kompetencí. Tímto podporuje realizaci opatření Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020. V rámci jeho realizace dojde k navázání partnerství mezi školami a organizacemi neformálního vzdělávání. Snahou projektu ZOV je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Projekt řeší zatraktivnění činnosti, podporující zájem o rozvoj technických a digitálních dovedností s cílem eliminovat výše popsané jednotlivé problémy, dále řeší překážky ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen „žáci se SVP“), především poruchy učení a nedostatky současně využívaných přístupů pro jejich odstraňování.

Cílem projektu ZOV je vytvořit takové prostředí v podobě kroužků v rámci volnočasových aktivit žáků, které se cíleně zaměřuje na rozvoj schopnosti žáků práce s digitálními technologiemi, rozvoj matematických schopností, rozvoj základních schopností v oblasti vědy a technologií a schopnosti učit se. Podpora této interakce má za cíl vyústit v přidanou hodnotu v podobě rozvoje jednotlivých forem vzdělávání, jejich sbližování, v podobě výtěžnosti toho nejlepšího, co propojení obou systému vzdělávání může přinést, a tím je pozitivní asociace žáků se vzděláváním. Zvýší se kompetence pedagogů, pracovníků ve vzdělávání a pracovníků v neformálním vzdělávání mj. i formou kolegiální podpory. K propojování formálního a neformálního vzdělávání budou pro ně sloužit setkání, workshopy a konference. Účastní se min. 1 za pololetí setkání v Centru kolegiální podpory, které bude odpovídat požadavkům KA 04 Propojování formálního a neformálního vzdělávání – rozvoj klíčových kompetencí. V rámci kolegiální podpory daného CKP bude zformulován vždy konkrétní vždy konkrétní cíl, který bude posléze CS naplňovat a vyhodnocovat.

Projekt ZOV, s dobou realizace tři roky, který začal běžet v květnu 2018, se soustředí na žáky zapojených základních škol a žáky zapojené střední školy, a povede a přivede propojením formálního a neformálního vzdělávání tyto žáky k poznání, že odborné (technické) vzdělávání je oblast, která může být zábavná.

 

Předkladatel projektu: Střední škola technická, Most, příspěvková organizace

Partneři s finančním příspěvkem:

Partner č. 1:                          Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Partner č. 2:                          Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace

Partner č. 3:                          Základní škola, Most, Rozmarýnová 1692, příspěvková organizace

Partner bez finančního příspěvku:

                                               Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje

Spolupracující subjekty:

                                               Základní škola Most, Zlatnická 186

                                               Dům romské kultury o.p.s.

                                               Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov,

                                               Základní škola Čestmíra Císaře, Hostomice,

                                               Pobočka Diakonie Církve bratrské v Mostě

                                               Magistrát města Mostu

V období únor až květen 2019 úspěšně proběhlo pilotní ověřování následujících vytvořených vzdělávacích programů:

-              Zábavou k odbornému vzdělávání 1 (vzdělávací program pro žáky ZŠ, 3. až 5. tříd), ověřováno na ZŠ:  

  • Základní škola, Most, Rozmarýnová 1692, příspěvková organizace;
  • Základní škola Most, Zlatnická 186;
  • Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov.

 

-              Zábavou k odbornému vzdělávání 2 (vzdělávací program pro žáky ZŠ, 6. až 7. třídy), ověřováno na ZŠ:

  • Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace;
  • Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov,
  • Základní škola Čestmíra Císaře, Hostomice.

 

Více informací o vytvořených vzdělávacích programech, videa z průběhu pilotního ověřování a další zajímavé příspěvky naleznete na sociálních sítích (Facebook, Instagram) a na největší platformě pro sdílení videí (YouTube) zde:

 

 

____________________________________________________________________________

 

Bylo možné navštěvovat specifický vzdělávací program, který je zaměřen na zlepšení schopnosti se učit a na odstraňování poruch pozornosti, hyperaktivity (ADD, ADHD), dyslexie a dyskalkulie. V tomto programu je využívána inovativní a zábavná zahraniční metoda odstraňování uvedených problémů.

 

Z důvodu pandemie COVID 19 a následného vyhlášení nouzového stavu s dopadem na volnočasové aktivity, se realizace zájmových kroužků pro žáky 8. – 9. tříd základních škol a pro žáky středních škol ODKLÁDÁ.

Kompletní schválené vzdělávací programy „Zábavou k odbornému vzdělávání 1“ (vzdělávací program pro žáky ZŠ, 3. až 5. tříd) a „Zábavou k odbornému vzdělávání 2“ (vzdělávací program pro žáky ZŠ, 6. až 7. třídy) naleznete ke stažení zde:

http://www.sstmost.cz/cs/vzdelavaci-programy-zabavou-k-odbornemu-vzdelavani/

POZOR: Z DŮVODU MIMOŘÁDNÉ NEPŘÍZNIVÉ SITUACE V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ V  ČR V SOUVISLOSTI S PANDEMIÍ COVID 19 SE PRODLUŽUJE REALIZACE PROJEKTU DO 31. 10. 2021.

 


Partneři, sponzoři a projekty

Naše Základní škola splnila podmínky pro udělení základního CERTIFIKÁTU SCIO. Konkrétně na základě evaluačních projektů realizovaných ve školních letech 2008/2009 a 2009/2010.