Zpět
04.06.2019, HSC Kučera

Posilujeme gramotnosti a dovednosti inovativně

Naše škola se od listopadu 2016 zapojila do projektu s názvem „ Posilujeme gramotnosti a dovednosti inovativně“. Projekt vznikl v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, výzvy č. 02_16_01Gramotnosti.

Anotace projektu:

Projekt se zaměřuje na sociální a občanskou gramotnost a exekutivní dovednosti žáků ZŠ v Ústeckém, Jihomoravském a Olomouckém kraji. Řešena je povinně-volitelná aktivita IV a volitelná aktivita II. Akční výzkumy identifikují nedostatky v metodách získávání uvedených gramotností a dovedností, ověří stav na partnerských školách a po pilotní aplikaci inovativních metod ověří účinnost a provede reflexi. Projekt zapojuje více než 60 % žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí.

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na posilování sociálních a občanských kompetencí. Výzkumy ukázaly na nutnost přímého nácviku rozvíjet právě ty dovednosti, kde žáci vykazují nejnižší výsledky. Stávající RVP sice výchovu k občanství obsahuje, nicméně akcentuje právě jen znalostní rovinu bez akcentu na reálné občanské chování žáků. Výzkumy doporučují využívat inovativní metody ve vzdělávání, které povedou k posilování sociální a občanské gramotnosti.

Co je cílem projektu?

Povinně volitelná aktivita IV je zaměřena na rozvoj sociální a občanské gramotnosti:

a) identifikace nedostatků v metodách získávání uvedené gramotnosti a hledání cesty k žádoucí změně;

b) ověření uvedené gramotnosti žáků zapojených škol a identifikace nedostatků;

c) tvorba inovativního postupu a metody; edukativního SW a metodik;

d) pilotní ověření, zpětná vazba, finalizace modulů edukativního SW a metodik;

e) srovnávací výzkum o dopadech, ověření účinnosti, vyhodnocení a reflexe, objekt výzkumu: žáci a učitelé

Volitelná aktivita II se zaměřuje na exekutivní dovednosti:

a) posilování exekutivních dovedností nejen úkoly v edukativním SW, ale i v rámci volnočasových aktivit na prezenčních setkáních;

b) vyhodnocení účinnosti a vytvoření metodických doporučení pro pedagogy.


Partneři, sponzoři a projekty

Naše Základní škola splnila podmínky pro udělení základního CERTIFIKÁTU SCIO. Konkrétně na základě evaluačních projektů realizovaných ve školních letech 2008/2009 a 2009/2010.